вторник, 26 февраля 2013 г.

Գեղեցիկ տեսարաններ Թումանյան քաղաքից
Քոբայրավանքի քարանձավը
Մեր քաղաքի ընդհանուր տեսքը
Գեղեցիկ տեսարան մեր անտառներից
Դեբետ գետը
Գեղեցիկ վարդեր
Մուտք դեպի մեր  քաղաք
Տեսարան հրապարակից

Տեսարան հրապարակից
Տեսարան հրապարակից
Տեսարան հրապարակից

Թումանյան քաղաքի մարզադաշտը